slide4.jpg

Projektowanie

Nasza firma poza produkcją i wykonastwem obiektów budowlanych, świadczy usługi w zakresie:

 • Projektowania architektoniczno-budowlanego.
 • Założeń i koncepcji dla inwestycji budowlanych.
 • Programów funkcjonalno-użytkowych.
 • Opracowania dokumentacji przetargowej: przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapytania ofertowe.
 • Doradztwa technicznego.

Wykonujemy projekty:

 • Koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, konstrukcyjne, instalacyjne.
 • Budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.
 • Obiektów produkcyjnych, magazynowych, usługowych i gospodarczych.
 • Budynków użyteczności publicznej.
 • Modernizacji/ rozbudowy/ przebudowy obiektów.

Wykonyjemy:

 • Inwentaryzacje.
 • Ekspertyzy techniczne.

Współpracujemy z projektantami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zrzeszonych w izbach architektów i inżynierów.